ANBI

Gegevens

Rafaël Terschelling heeft een ANBI status met het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) 810800470. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Rafael gemeenschap Terschelling. Vestigingsplaats: West-Terschelling.

Wij staan bekend als de Evangelische Gemeente Terschelling.

Ons postadres is: Prinses Margrietlaan 13; 8881 CK West-Terschelling.

De diensten worden gehouden in dorpshuis Ons Huis, Torenstraat 42, West-Terschelling.

In de zomermaanden zitten we in De Driemaster, Brouwershoekweg 2, Midsland.

Emailadres: hhaskes@kliksafe.nl

Telefoonnummer: 0562-443334

Bankrekeningnummer: NL61INGB0009355445

Doelstelling: De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland. 

Bestuursfuncties: Het bestuur bestaat uit 5 leden, n.l. de voorzitter, secretaris, penningmeester en een gewoon lid.

Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden worden pro deo verricht, er worden geen salarissen betaald.

Het afgesloten boekjaar over geheel 2017 is door twee leden van de gemeente gecontroleerd en akkoord bevonden.

 

 JAARVERSLAG 2017 EVANGELISCHE GEMEENTE RAFAEL-TERSCHELLING

Het bestuur bestaat uit 4 personen nl. Richard Klomp, Gerard van Rooij en het voorgangers-echtpaar Henk en Wil Askes.

Het gemiddelde van de wekelijkse bezoekers van de zondagdiensten (52 zondagen en 5x een Sing-in) over het hele jaar berekend komt uit op  25,2 bezoekers. Vooral in de zomermaanden komen er veel vakantiegangers.

Door het jaar heen komen we op zondag om 10.00 uur samen in het dorpshuis Ons Huis op West-Terschelling. We houden de kring op donderdagavond. De opkomst is meestal rondom 7 - 8 pers.

In de zomerperiode vanaf ongeveer half juni tot eind augustus hielden we 12 keer op zondag diensten in de Driemaster op Midsland. Hier hebben we de beschikking over een grotere accommodatie zowel voor de aparte kindernevendienst als voor de kerkdienst.

Dit jaar hadden het aantal maar 5x een sing-in op zondagavond om 20.00 uur, welke matig werden bezocht nl. gemiddeld van 44 personen per avond. Enkele jaren geleden was dat zo’n 60 - 70 pers.

De belangstelling voor deze activiteiten lopen duidelijk terug!

We overwegen het aantal sing-in’s in de zomerperiode op 5 te houden.

De diensten werden vermeld in de plaatselijke en regionale kranten en op de wijdverspreide kerkdiensten-affiche van de Terschellinger Raad van Kerken.

De gemeenschap bestaat uit 10 leden en 6 kinderen. Er komen helaas geen studenten van de Hogere Zeevaartschool meer in de diensten en ook niet op de kring.

In november hebben we een geweldige doop- en opdrachtdienst gehad.

Wil en Henk Askes gaan voor in de kerkdiensten en tevens onze oudste Andrea v.d. Heide, die het heel fijn doet, wat ook een ontlasting voor Henk en Wil betekent. Meestal hebben we op de eerste zondag van de maand een “Ieder heeft iets”-dienst, wat altijd heel fijn is.

In de zomerperiode zijn er veel gastsprekers, die we ook meer gaan inschakelen in het voor- en naseizoen. Een paar broeders en zusters van de wal helpen ons met de muzikale begeleiding in de zomerdiensten.

We ondervinden veel gemak en zegen van het ontwikkelde systeem de liederen van Opwekking te projecteren via laptop en beamer met de bijhorende muziek er gelijktijdig bij. Het bedienen ligt in handen van 4 zusters, die er creatief mee om kunnen gaan. Al vanaf oktober 2015 maken we hier gebruik van. Het is een aanwinst in de diensten en ontlast onze pianiste Wil Askes in het bijzonder.

Er is in 2017 geen officiële bestuursvergadering gehouden, wel was er intensief contact met de bestuursleden onderling. Inmiddels is er een vergadering geweest op 2 januari 2018 in het R.E.C. in Amersfoort, waar het reilen en zeilen van de gemeente is besproken.

We merken op dat de gasten in de diensten meer gebruikmaken van de website van Rafaël-Terschelling.

De boekhouder van het Rafaël Evangelisch Centrum te Amersfoort, hoofd Financiële Administratie heeft de boekhouding van 2016 voor de laatste keer gecontroleerd. Voor het boekjaar 2017 zal dit gebeuren door 2 leden van de eigen gemeente, Rafaël-Terschelling.

Het is ons verlangen dat er meer Terschellingers de kerkdiensten gaan bezoeken.

In maart 2019 hopen we weer een gebedsweekend te hebben.

We worden regelmatig door diverse brs. en zrs. bemoedigd.

Frequent plaatsen we spreuken die tot nadenken prikkelen in het eilander weekblad.

We bidden voor mensen die de taken van Henk en Wil gaan overnemen.

In juli 2018 zal een gezin met 4 kinderen naar Terschelling verhuizen. Zij geven aan zich in te willen voegen in de gemeente en met de hun gegeven kwaliteiten de Heer te willen dienen op Terschelling!

Wij zien er naar uit hoe de Heer deze “extra schouders” gaat gebruiken!

 

BELEIDSPLAN 2018 EVANGELISCHE GEMEENTE RAFAEL-TERSCHELLING

 

Inleiding

De reden van de komst van Henk en Wil Askes naar Terschelling is gebaseerd op hun roeping en verlangen dienstbaar te zijn in de verkondiging en uitbreiding van het Koninkrijk op het eiland Terschelling. Hun bediening is tweeledig: een zegen te zijn voor de eilanders en vooral in de zomerperiode ook voor de vele vakantiegangers. De kerkdiensten op zondag om 10.00 uur, de sing-in’s tijdens de zomer en de kringavonden doordeweeks dragen hiertoe bij.

Visie en Doel 

Bovenstaande is nog steeds onze visie en doel. Hier willen we als kleine pioniersgemeente mee doorgaan. We willen een geur van Christus zijn op Terschelling en daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Gemeenteleden mondig maken zodat ieder afzonderlijk licht kan en zal verspreiden.

Onder Gods leiding zoeken we geschikte mensen die het werk hier te zijner tijd kunnen overnemen. In de eerste plaats “extra” schouders om het werk mee te dragen.

 

We bidden de Heer om meer zichtbare resultaten op onze arbeid, zodat we zullen uitgroeien tot een volwaardige gemeente.

 

Middelen en organisatie

Wat betreft de financiële middelen: hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden en extra giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regioleider en zijn vrouw. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten, helpers in de kindernevendiensten.

BEGROTING  RAFAEL-TERSCHELLING  2018 en FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Rekening van Baten en lasten

Budget

Actueel

Begroting

2017

2017

2018

Baten

Giften, tienden

               10.000

9200

10000

Collectes

                  3.500

3378

3000

Rente bankrekening

0

28

0

_________

_________

_________

13.500

12606

13000

_________

_________

_________

Lasten

Huur locaties kerkdiensten

                  2.200

2043

2200

Reiskostenvergoeding voor

sprekers en musici

                  1.500

1100

1500

Vrijwilligersvergoedingen

                  3.000

3000

3000

Advertenties

500

301

500

Abonnementen, contributies

                  1.000

942

1000

Conferentie, Impactdagen 

                  1.000

902

1000

Huur Huize Brandaris

0

665

0

Giften

                  1.500

1100

1500

Div. en Representatiekosten

                  1.000

801

1000

_________

_________

_________

               11.700

10854

11700

Resultaat 

3500

1752

1300

Totaal Liquide middelen

Saldo Kas 31-12-2015

minus

300

Saldo Postbank 31-12-2015

9283

_________

Totaal

8983

Het tekort op de begroting van 2015 komt ten laste van de Liquide middelen

Verder geen bezittingen