ANBI

Gegevens

Rafaël Terschelling heeft een ANBI status met het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) 810800470. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Rafael gemeenschap Terschelling. Vestigingsplaats: West-Terschelling.

Wij staan bekend als de Evangelische Gemeente Terschelling.

Ons postadres is: Douwe Totlaan 40; 8881 CZ West-Terschelling.

De diensten worden gehouden in dorpshuis Ons Huis, Torenstraat 42, West-Terschelling.

In de zomermaanden zitten we in De Driemaster, Brouwershoekweg 2, Midsland.

Emailadres: tjerkenandrea@hotmail.nl

Telefoonnummer: 0657541456

Bankrekeningnummer: NL61INGB0009355445

Doelstelling: De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland. 

Bestuursfuncties: Het bestuur bestaat uit een aantal leden, n.l. de voorzitter, secretaris, penningmeester en een gewoon lid.

Beloningsbeleid: Alle werkzaamheden worden pro deo verricht, er worden geen salarissen betaald.

Het afgesloten boekjaar over geheel 2019 is door twee leden van de gemeente gecontroleerd en akkoord bevonden.

 

JAARVERSLAG 2019 EVANGELISCHE GEMEENTE RAFAEL-TERSCHELLING

Het bestuur bestaat uit Richard Klomp, Gerard van Rooij en het voorgangers-echtpaar Henk en Wil Askes. Er is één vacante bestuursplaats die per 1 januari 2019 zal worden ingenomen door Andrea van der Heide.

Door het jaar heen komen we samen op zondagmorgen  in het dorpshuis Ons Huis op West-Terschelling. De gemeentekring houden we op donderdagavond. 

In de zomerperiode vanaf half juni tot eind augustus hielden we op zondag diensten in de Driemaster op Midsland. Hier hebben we de beschikking over een grotere accommodatie zowel voor de aparte kindernevendienst als voor de kerkdienst.

Dit jaar waren er sing-ins in de zomervakantie. We merken dat de belangstelling terugneemt.

De diensten werden vermeld in de plaatselijke en regionale kranten en op de wijdverspreide kerkdiensten-affiche van de Terschellinger Raad van Kerken.

Onze bestuursleden gaan regelmatig voor in de kerkdiensten, tevens enkele gastsprekers van de vaste wal. De eerste zondag van de maand hebben we meestal een “Ieder heeft iets”-dienst, wat altijd heel fijn is.

In de zomerperiode zijn er veel gastsprekers. Een paar broeders en zusters van de wal helpen ons met de muzikale begeleiding in de zomerdiensten.

We worden regelmatig door diverse broeders en zusters van de wal bemoedigd.

We hebben frequent spreuken geplaatst, die tot nadenken prikkelen, in het eilander weekblad.

We bidden voor mensen die de taken van Henk en Wil gaan ondersteunen en overnemen.

 

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord,

door aan betrouwbare mensen 

die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 2Tim.2:2

Wij zien er naar uit hoe de Heer “extra schouders” gaat geven.

 

 

BELEIDSPLAN 2020 EVANGELISCHE GEMEENTE RAFAEL-TERSCHELLING

 

Inleiding

De reden van de komst van Henk en Wil Askes naar Terschelling is gebaseerd op hun roeping en verlangen dienstbaar te zijn in de verkondiging en uitbreiding van het Koninkrijk op het eiland Terschelling. Hun bediening is tweeledig: een zegen te zijn voor de eilanders en vooral in de zomerperiode ook voor de vele vakantiegangers. De kerkdiensten op zondag, de sing-in’s tijdens de zomer en de kringavonden doordeweeks dragen hiertoe bij.

Door omstandigheden is het voorgangersechtpaar lange tijd uitgevallen. De taken zijn in die periode overgenomen door de gemeenteleden, onder leiding van de oudste en ondersteuning van het bestuur. Dit heeft de transitie van leiderschap versneld. 

Visie en Doel 

Het uitbreiden van Gods koninkrijk is nog steeds ons doel. Hier willen we als pioniersgemeente mee doorgaan. We willen een geur van Christus zijn op Terschelling en daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Gemeenteleden mondig maken zodat ieder afzonderlijk licht kan en zal verspreiden.

Onder Gods leiding zoeken we geschikte mensen die het werk hier te zijner tijd kunnen overnemen. In de eerste plaats extra "schouders" om het werk mee te dragen.

 

We bidden de Heer om meer zichtbare resultaten op onze arbeid, zoals het vergroten van het aantal gemeenteleden. 

 

Middelen en organisatie

Wat betreft de financiële middelen: hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden en extra giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regioleider en zijn vrouw. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en helpers in de kinderdiensten.

BEGROTING  RAFAEL-TERSCHELLING  2020 en FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Rekening van Baten en lasten

Actueel

Begroting

2019

2020

Baten

Giften, tienden

 

         12.578

       12.500

Collectes

         

         

Rente bankrekening

3.269

3.500

_________

_________

_________

       15.847

       16.000

Lasten

Huur locaties kerkdiensten

          2.0163

          2.300

Reiskostenvergoeding voor

sprekers en musici

          3.405

          2000

Vrijwilligersvergoedingen

          5.100

          500

Advertenties

248

500

Abonnementen, contributie, boeken

634

          1.000

Conferentie, Impactdagen, Bijbelschool

          1.560

          1.400

Huur Huize Brandaris

0

800

Giften

          588

          2.000

Diversen en Representatiekosten

245

          1.000

_________

_________

_________

       13.943

       16.000

Resultaat

       

          1.904

  0          

Totaal Liquide middelen

Saldo Kas 31-12-2019

2.670

Saldo ING 31-12-2019

       14.992

__________

Totaal

       17.662

Verder geen bezittingen