ANBI gegevens

ANBI-gegevens per 1 juli 2015

Stichting Rafaël Gemeenschap Terschelling
Lokaal bekend als Evangelische Gemeente Rafaël
Fiscale nummer van Rafaël Nederland: 8008.37.769
Postadres: Prinses Margrietlaan 13, 8881CK West-Terschelling
Tel. 0562-443334   E-mailadres: hhaskes(at)kliksafe.nl

Doelen en Doelstellingen in de statuten

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten,
  • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie,
  • het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke  of verwante doeleinden.

Zie ook het beleidsplan van Rafaël Nederland.

Beleidsplan 2014

De reden van de komst van Henk en Wil Askes, het voorgangers-echtpaar, naar Terschelling is gebaseerd op hun roeping en verlangen dienstbaar te zijn in de verkondiging en uitbreiding van het Koninkrijk op het eiland Terschelling. Hun bediening is tweeledig: een zegen te zijn voor de eilanders en in de zomerperiode ook voor de vele vakantiegangers. De kerkdiensten, de sing-in’s en de kringavonden doordeweeks dragen hiertoe bij.

Visie, Doel en Beleid

Bovenstaande is nog steeds onze visie en doel. Hier willen we als kleine pioniersgemeente mee doorgaan: een geur van Christus zijn op Terschelling! Daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Gemeenteleden mondig maken zodat elk lid afzonderlijk licht kan en zal verspreiden.

Onder Gods leiding zoeken we geschikte mensen die het werk hier te zijner tijd kunnen overnemen. In de eerste plaats “extra” schouders om het werk mee te dragen. We bidden om meer zichtbare resultaten op onze arbeid, zodat we uitgroeien tot een volwaardige gemeente.

Middelen en Organisatie

Wat betreft de financiële middelen: hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden, de opbrengst van collectes en giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regioleider en zijn vrouw. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en helpers in de kindernevendiensten.

Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het bestuur en oudstenraad  hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur bestaat uit vijf personen waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Momenteel is er één vacature. De bestuursleden noch de voorgangers en oudsten worden bezoldigd.

De huidige bestuursleden zijn: M.J. Klomp te Amersfoort, G.J.L.S. van Rooij te Hilversum,

S.W. Askes-Bonestroo en H.H. Askes, voorgangersechtpaar, beiden te West-Terschelling.

Wekelijks zijn er kerkdiensten, gehouden in het dorpshuis van West-Terschelling. De kinderen hebben dan hun eigen dienst. In het hoogseizoen in juli en augustus zijn de diensten in de grote en kleine zaal van de Driemaster in Midsland.

Jaarverslag 2013

Het bestuur bestaat weer uit 4 personen nl. Richard Klomp, Henk en Wil Askes en Gerard van Rooij die gevraagd is de vacature na het vertrek van Peter Rothuizen te willen vervullen.

Het aantal bezoekers komt over het hele jaar uit op gemiddeld 26 per week, inclusief de kinderen. Vooral in de zomermaanden komen er veel vakantiegangers.

Door het jaar heen komen we op zondag om 10.00 uur samen in het dorpshuis Ons Huis op West-Terschelling. In de zomerperiode vanaf half juni tot half september in de Driemaster in Midsland. Daar hebben we de beschikking over een grotere accommodatie zowel voor de aparte kindernevendienst als voor de kerkdienst. In deze zomerperiode hadden we 5x een sing-in op zondagavond om 20.00 uur, welke goed werden bezocht nl. gem. 60 personen. De diensten worden vermeld in de plaatselijke en regionale kranten en ook op de kerkdiensten-affiche van de Terschellinger Raad van Kerken. 

De gemeenschap bestond uit 10 leden en een variërend aantal (gem. 5) studenten van de Hogere Zeevaartschool die de wekelijkse kringavonden en kerkdiensten op zondag regelmatig bezoeken.

Wil en Henk Askes gaan meestal voor in de kerkdiensten. Vooral in de zomerperiode zijn er ook gastsprekers. Tevens helpen enkele broeders en zusters van de wal ons met de muzikale begeleiding van de diensten.

We hielden voor belangstellenden 1 avond over reiki en 2 avonden over de occulte wereld.

Wil leidt een fundamentscursus. Eén persoon heeft te kennen gegeven zich met Pinksteren 2014 te laten dopen. 

Tijdens de bestuursvergaderingen in het Rafaël Evangelisch Centrum te Amersfoort werd het reilen en zeilen van de gemeente besproken. We staan stil bij het geestelijke klimaat en de ontwikkelingen op het eiland.

De boekhouder van het Rafaël Evangelisch Centrum te Amersfoort, hoofd Financiële Administratie, heeft de boekhouding over 2013 beoordeeld en correct bevonden.

Het is ons verlangen dat er meer Terschellingers de kerkdiensten gaan bezoeken.

Regelmatig plaatsen we spreuken die tot nadenken prikkelen in het eilander weekblad.