Organisatie

Stichting Rafaël Gemeenschap Terschelling

Lokaal bekend als Evangelische Gemeente Rafaël
Fiscale nummer van Rafaël Nederland: 8008.37.769
Postadres: Prinses Margrietlaan 13, 8881CK West-Terschelling
Tel. 0562-443334   E-mailadres: hhaskes@kliksafe.nl                                                                                            

Doelen en Doelstellingen in de statuten

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten,
  • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie,
  • het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke  of verwante doeleinden.

Zie ook het beleidsplan van Rafaël Nederland.

Beleidsplan 2017

De reden van de komst van Henk en Wil Askes, het voorgangers-echtpaar, naar Terschelling is gebaseerd op hun roeping en verlangen dienstbaar te zijn in de verkondiging en uitbreiding van het Koninkrijk op het eiland Terschelling. Hun bediening is tweeledig: een zegen te zijn voor de eilanders en in de zomerperiode ook voor de vele vakantiegangers. De kerkdiensten, de sing-in’s en de kringavonden doordeweeks dragen hiertoe bij.

Visie, Doel en Beleid

Bovenstaande is nog steeds onze visie en doel. Hier willen we als kleine pioniersgemeente mee doorgaan: een geur van Christus zijn op Terschelling! Daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Gemeenteleden mondig maken zodat elk lid afzonderlijk licht kan en zal verspreiden.

Onder Gods leiding zoeken we geschikte mensen die het werk hier te zijner tijd kunnen overnemen. In de eerste plaats “extra” schouders om het werk mee te dragen. We bidden om meer zichtbare resultaten op onze arbeid, zodat we uitgroeien tot een volwaardige gemeente.

Middelen en Organisatie

Wat betreft de financiële middelen: hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden, de opbrengst van collectes en giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regioleider en zijn vrouw. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en helpers in de kindernevendiensten.

Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het bestuur en oudstenraad  hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur bestaat uit vier personen waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Momenteel is er één vacature. De bestuursleden noch de voorgangers en oudsten worden bezoldigd.

De huidige bestuursleden zijn: M.J. Klomp te Amersfoort, G.J.L.S. van Rooij te Hilversum,

S.W. Askes-Bonestroo en H.H. Askes, voorgangersechtpaar, beiden te West-Terschelling.

Wekelijks zijn er kerkdiensten, gehouden in het dorpshuis van West-Terschelling. De kinderen hebben dan hun eigen dienst. In het hoogseizoen in juli en augustus zijn de diensten in de grote en kleine zaal van de Driemaster in Midsland.

Jaarverslag 2016

KORT JAARVERSLAG 2016 EVANGELISCHE GEMEENTE RAFAEL-TERSCHELLING

Het bestuur bestaat uit 4 personen nl. Richard Klomp, Gerard van Rooij en het voorgangers-echtpaar Henk en Wil Askes.

Het gemiddelde aantal bezoekers van een wekelijkse kerkdienst komt over het gehele jaar berekend uit op 29 bezoekers. Vooral in de zomermaanden komen er veel vakantiegangers.

Door het jaar heen komen we op zondag om 10.00 uur samen in het dorpshuis Ons Huis op West-Terschelling. Op donderdagavond vanaf 19.45 uur hebben we de kringavond. De opkomst varieert tot 10 personen.

In de zomerperiode vanaf ongeveer half juni tot eind augustus hielden we 12 keer op zondag een dienst in de Driemaster in Midsland. Hier hebben we de beschikking over een mooie, grote accommodatie, geschikt voor zowel de kerkdienst als voor de aparte kindernevendienst.

In deze zomerperiode hadden we 6x een sing-in op zondagavond om 20.00 uur, welke redelijk werd bezocht nl. met een gemiddeld opkomst van 53 personen per avond.

We overwegen terug te gaan naar 5x een sing-in in het vakantie-hoogseizoen.

De diensten werden vermeld in de plaatselijke en regionale kranten en in de wijdverspreide kerkdiensten-affiche van de Terschellinger Raad van Kerken.

De gemeenschap bestaat uit 9 leden en 7 kinderen. Zeer regelmatig bezoeken gasten de diensten.

Wil en Henk Askes gaan minimaal 1x in de maand voor in de kerkdiensten. Onze oudste Andrea v.d. Heide spreekt 1x per 2 maanden. Op de eerste zondag van de maand hebben we een Ieder-heeft-iets-dienst, wat goed bevalt. Naast de zomerperiode hebben we ook door het jaar heen diverse keren een gastspreker.

Enkele broeders en zusters van de wal helpen ons met de muzikale begeleiding in de (aanbiddings-)diensten. Gido Askes heeft een systeem ontwikkeld om de liederen van Opwekking te projecteren via een laptop en beamer met een gelijktijdige weergave van de bijhorende muziek. We maken hier nu alweer een paar jaar met veel plezier gebruik van. Het is een aanwinst in de diensten en ontlast onze pianiste Wil Askes in het bijzonder.

Op de bestuursvergadering werd het reilen en zeilen van de gemeente besproken. We staan stil bij het geestelijke klimaat en de ontwikkelingen op het eiland.

We merken op dat steeds meer mensen gebruik maken van de website van Rafaël-Terschelling.

De boekhouder van het Rafaël Evangelisch Centrum te Amersfoort, hoofd Financiële Administratie, heeft de boekhouding over 2016 beoordeeld en correct bevonden.

Het is ons verlangen dat meer Terschellingers kennismaken met onze kerkdiensten.

In november hadden we een goed bezocht gebedsweekend. Vele brs. en zrs. hebben ons door hun komst bemoedigd.

Regelmatig plaatsen we spreuken die tot nadenken prikkelen in het eilander weekblad.

We bidden voor mensen die de taak van Henk en Wil gaan overnemen.