Organisatie

Stichting Rafaël Gemeenschap Terschelling

Lokaal bekend als Evangelische Gemeente Rafaël
Fiscale nummer van Rafaël Nederland: 8008.37.769
Postadres: Douwe Totlaan 40, 8881CZ West-Terschelling
Tel. 0657541456   E-mailadres: rafaelterschelling@gmail.com                                                                                            

Doelen en Doelstellingen in de statuten

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het organiseren van bijbelstudies en samenkomsten,
  • het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van het geloof en evangelisatie,
  • het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke  of verwante doeleinden.

Zie ook het beleidsplan van Rafaël Nederland.

Visie, Doel en Beleid

Bovenstaande is nog steeds onze visie en doel. Hier willen we als kleine pioniersgemeente mee doorgaan: een geur van Christus zijn op Terschelling! Daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Gemeenteleden mondig maken zodat elk lid afzonderlijk licht kan en zal verspreiden.

Onder Gods leiding zoeken we geschikte mensen die het werk hier te zijner tijd kunnen overnemen. In de eerste plaats “extra” schouders om het werk mee te dragen. We bidden om meer zichtbare resultaten op onze arbeid, zodat we uitgroeien tot een volwaardige gemeente.

Middelen en Organisatie

Wat betreft de financiële middelen: hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden, de opbrengst van collectes en giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regioleider en zijn vrouw. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en helpers in de kindernevendiensten.

Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het bestuur en oudstenraad  hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

Het bestuur bestaat uit vijf personen waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden noch de voorgangers en oudste worden bezoldigd.

De huidige bestuursleden zijn: M.J. Klomp te Amersfoort, G.J.L.S. van Rooij te Hilversum, H.H. Askes en A. van der Heide te West-Terschelling.

Wekelijks zijn er kerkdiensten, gehouden in het dorpshuis van West-Terschelling. De kinderen hebben dan hun eigen dienst. In het hoogseizoen in juli en augustus zijn de diensten in de grote en kleine zaal van de Driemaster in Midsland.